Tüzüğümüz

I. DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI ve FAALİYETLERİ         

Madde 01. Derneğin Adı ve Merkezi

       Derneğin Adı :                       Atik Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
       Derneğin Merkezi :              İstanbul

       Derneğin Şubesi yoktur. Dernek yasal çerçeve de temsilcilik açabilir. Derneğin kısa adı ATİKDER’ dir.

Madde 02. Temsili Renkler:

Kulübü temsil eden renkler: , Mavi, Turkuaz, ve Beyazdır. Kulübün logosu beyaz zemin üzerinde mavi renkli “ATİK ” yazısı, yazının üst kısmında mavi, gri ve turkuaz  renkte yuvarlak şekil yer almaktadır. 

Madde 03. Derneğin Amacı: 

  • Derneğimizin amacı: Milli, manevi ve ahlaki değerlerimize bağlı, doğal ve sosyal çevreye saygılı insan yetiştirmek.
  • “Milli ve geleneksel kültürümüze ait ve yüksek ahlaki duygulardan kaynaklanan müşterek sosyal, kültürel ve ulvi değerlerimizi geliştirerek tanıtmak, yaygınlaştırmak; tabii güzelliklerin ve çevremizin, çarpık yapılaşma ve modern teknolojinin sorumsuz uygulanması sonucu tahrip edilmesine ve tarihi mirasımızın yok edilmesine engel olarak korunmasını sağlamak, çevre sakinlerinin birlik ve beraberliğinin güçlenmesi için temelde aile olmak üzere çeşitli sosyal gruplar arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı temin etmeye çalışmak; milli, manevi ve ahlaki değerlere sahip, dinamik, ufku geniş, çağdaş nesiller yetiştirmek” tir.
  • Çağdaş anlamda bedensel ve zihinsel spor anlayışını ve ahlakını yaygınlaştıran, olgunlaştıran ve gelişmesini sağlayan her türlü sportif, sosyal, kültürel çalışmaları düzenlemek, düzenlenenlere katılmak, üyelerin fizik ve moral kabiliyetlerini geliştirici çalışmalar yapmak, sağlam bünyeli, temiz ahlaklı ve yetenekli sporcular yetiştirmek,
  • Gençlerin bilgi ve beceri yönünden günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donatılmış; milli, ahlaki ve evrensel değerlere bağlı, çevreye duyarlı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü ve görgülü bir insan olarak yetişmesine katkıda bulunmak
  • İnsanların karşılıklı sevgi ve saygı duygularıyla, birlik ve beraberlik içinde yaşamasına; fertler ve toplumlar arasında dostluğun sağlanması, korunması ve gelişmesi; mutlu, huzurlu ve güvenli olmalarını sağlamaya yönelik her türlü sosyal çalışma yapmak
  • Çevre ve Kültür duyarlılığına sahip resmi ve özel kuruluşlarla dayanışma halinde, temiz ve yaşanabilir bir çevre idealini benimsemiş milli kültür ve ahlak sahibi insanlardan meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak.
  • İzci Andı ve Türesinin ışığı altında, gençlerin yapıcı ve yaratıcı taraflarını ortaya çıkaracak izci üniteleri ve grupları oluşturarak çalışmalarını programlamak, doğal izci liderlerin eğitilmelerini sağlamak.

Madde 04. Derneğin Faaliyetleri :

(1) Açık ve kapalı spor salonları ve tesisleri, spor okulları, kültür ve spor merkezleri, izci evleri, lokaller, kitaplıklar, kütüphaneler, kamp yerleri, okuma ve etüd salonları ve merkezleri, konferans salonu, misafirhaneler, yurtlar, pansiyonlar yapar, satın alır, kiralar, kiraya verir ve işletir.

(2) Bilgisayar, daktilo, lisan, sürücü, tezhip, minyatür, ebru, hüsnühat ve Kur’an okuma, Klasik Türk Musikisi, konuşma, yazma ve hızlı okuma, tiyatro, denizcilik, su ürünleri, Folklor çalışmaları, halk oyunları, tiyatro, müzik, fotoğrafçılık, resim ve heykel, el beceri , çeşitli sportif ve mesleki alanlarda kurslar düzenler.

(3)  Her seviyede sportif faaliyetlere katılan genç ve yetişkinlerle, orta, yüksek ve akademik eğitim gören öğrencilere karşılıksız burslar verir; ayni ve nakdi yardımlar sağlar, malzeme ve barınma imkanları temin eder, genç ve yetişkinleri spora özendirici her türlü faaliyeti yapar

(4) Yurtiçi ve yurtdışında, sportif, kültürel, eğitim ve kaynaşma amaçlı programlar, sportif müsabakalar, turnuvalar, eğlence ve yarışlar, şenlikler, anma günleri, sergiler, piknik ve geziler, ziyaretler, kermesler, çekiliş, festival, konserler ile konferanslar, sempozyumlar, seminerler, paneller, açık oturumlar, forumlar ve kurslar düzenler, düzenlenenlere katılır.

(5) Fakir ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.

(6) Çeşitli sosyal gruplar ve topluluklar arasında kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak için toplantılar, geziler, ziyaretler düzenler. Şahıslar, dernekler ve kurumlar ile fikir alışverişinde bulunur ve işbirliği yapar.

(7) Şahısların fiziksel ve ruhsal sağlıkları ile ilgilenir. Gerektiğinde muayene ve tedavileri için özel ve resmi kişi ve kuruluşlarla temaslarda bulunur.

(8) Aile yapısını koruyup geliştirici çalışmalar yapar. Aileler arasında karşılıklı tanışmayı sağlayıcı, sevgi, saygı ve işbirliğini sağlayıcı çalışmalarda bulunur.

(9) Çevre bilincini geliştirici, tabii güzellikleri ve tarihi çevreyi koruyucu çalışmalar yapar. Çevrenin tabii güzelliklerini bozan her türlü olumsuzluklarla mücadele eder.       

(10) Faaliyetleri için yer kiralar, kiraya verir, gayrimenkul bağışlarını kabul eder, ihtiyacından fazlasını satar ve gerekli diğer hukuki işlemleri yapar. Genel Kurulun yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz malları satabilir, ipotek tesis eder ve gerekli diğer hukuki işlemleri yapar. Dernek gayrimenkullerle ilgili her türlü tasarrufa yetkilidir.

(11) Gençliğe yönelik; alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığını önleyici tedbirlerin alınması kapsamında programlar yapar, bu konuda gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapar. Bu konuda kamuoyunu bilinçlendirici faaliyetlere katkıda bulunur.

(12) Dernek içinde oluşturulacak komiteler, komisyonlar veya uzman ya da danışmanlar aracılığı ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar. Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, danışmanlık ve rehberlik merkezleri kurar. Üyelerini daha aktif ve verimli kılmak için hizmet içi eğitim programları düzenler. Kulüpler, komisyonlar ve çalışma grupları teşekkül ettirir.

(13) Dernek uluslararası faaliyette bulunabilir, yurt içinde veya yurt dışında federasyon, dernek, vakıf ve diğer kuruluşlara kurucu olarak veya üye olarak katılabilir. Bu durumda derneği, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi temsil eder ve oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, dernek adına oy kullanacak kimse Yönetim Kurulunca yeniden belirlenir.

(14) Dernek, gayesine uygun faaliyet gösteren gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bulunan  dernekler, vakıflar, resmi kuruluşlar, tüm gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar, platform oluşturur,  karşılıklı yardımlaşmayı sağlar.

(15) Dernek amaçları doğrultusunda yazılı ve görsel-işitsel medyada halkı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye yönelik çeşitli sunumlar yapar. Broşür, afiş, katalog, bülten, dergi, kitap, yıllık, gazete ve benzeri yayınları basar ve yayınlar, P.O.P malzemeleri çıkarır. TV filmi çeker, CD, DVD gibi her türlü manyetik ve elektronik mal- zeme hazırlar. Faaliyetlerini ve görüşlerini kamuoyuna duyurmak üzere basın açıklamaları yapar ve bildiriler  yayınlar.

(16) İzciliğin yaygınlaştırılması ve tanıtılması için her türlü çalışmaları yapar, izcilik faaliyetlerini destekler. İzci üniteleri ve grupları oluşturur. Yurt içi ve yurt dışı kamplar, geziler, kurs ve seminerler, liderlik temel kursu, branş kursları ve uzmanlık kursları düzenler.

(17) Sivil savunmanın yaygınlaştırılması, tanıtılması ve kişilerin donanımlı kılınması için her türlü çalışmaları yapar, ilk yardım ve kurtarma faaliyetleri konusunda üyelerini eğitir, kurslar düzenler, kurtarma ve çalışma ekipleri oluşturur, sivil savunma faaliyetlerini destekler. Afetzedelere barınma, beslenme, giyim, sağlık yardımı ve tedavi başta olmak üzere ihtiyaç duydukları konularda yardım sağlar.

(18) Dernek, çocuk, genç ve yetişkinlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş usul ve araçlarla, Türkiye’de faaliyet gösteren ve federasyonu bulunan her türlü spor dalında (Atıcılık, Atlama, Atletizm, Avcılık, Badminton, Basketbol, Beyzbol, Bilardo, Binicilik, Bisiklet, Bocce, Boks, Bowling, Briç, Buz Sporları, Çim Hokeyi, Dağcılık, Dart, Ekstrim, Futbol, Geleneksel Spor Dalları, Golf, Güreş, Halk Oyunları, Halter, Hentbol, Herkes İçin Spor, İzcilik, Jimnastik, Judo, Kano ve Rafting, Karate, Kayak ve Kızak, Kuraş, Kürek, Masa Tenisi, Modern Pentatlon, Motosiklet, Okçuluk, Otomobil Sporları Satranç, Softbol, Sualtı Sporları, Sutopu, Taekwondo, Tenis, Triatlon, Voleybol, Vücut Geliştirme, Yelken, Yüzme vs.) faaliyet yapar,  ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak spor kulübü teşekkül ettirir ve tescilini yaptırır.

(19) Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmeleri için birlikte kullanabilecekleri araç ve gereçler temin eder, tesisler kurar ve işletir. Özellikle gençlere yönelik her türlü beceri, meslek ve sanat kursları açar. Yaz okulları ve takviye kursları düzenler. Gençlere her alanda destek olunur

(20) Milli ve dini gün ve gecelerde, anma ve kutlama programları düzenler.

(21) Dernek gayelerini yerine getirmek amacıyla iktisadi işletmeler, Ticari Şirketler kurabilir, temsilcilikler açabilir.

(22) Kanun, yönetmelik ve faaliyet gösterilen sportif alanlarda bağlı bulunulan federasyon ve/veya diğer kuruluşların yayımlayacağı yönetmelik ve tebliğler ile getirecekleri düzenlemelere uygun olarak sözleşmeli profesyonel ve amatör sporcu, izci lideri, eğitici, sağlık personeli, teknik ve idari personel istihdam eder

(23) Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar.

(24) Dernek faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla personel çalıştırır, hizmet satın alır,

(25) Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre kampanyalar düzenler

(26) Dini, tarihi, milli ve ilmi kaynak mahiyetindeki eserlerin tespiti, tanıtımı, okunmasının yaygınlaştırılması, inanç  kültürünün pekiştirilmesi, bu konularda, halkın bilinçli ve duyarlı hale gelmesi için her türlü faaliyetlerde bulunmak.

(27) Din ve inanç kültürünü geliştirmeye ve halkın bu konudaki bilgi ve bilinç seviyesini yükseltmeye,kuran mealinin okunması ve anlaşılmasına yönelik faaliyetler yapar ve bu tür çalışmaları organize eder. Bu konularda; seminer ve paneller düzenler, platformlar oluşturur, okuma ve okutma günleri tertip eder.

(28) Türk ve İslam kültürüne katkıda bulunmuş olan ilim adamlarının, fikir ve düşüncelerinin ve eserlerinin topluma tanıtılması için çeşitli faaliyetler yapar.

II. DERNEK ÜYELİĞİ ve ÜYELİĞE İLİŞKİN ESASLAR

Madde 05. Derneğe Üye Olma Hakkı

Dernek üyeliği; üye ile dernek arasında karşılıklı hak ve yükümlülük doğuran ve derneğin kuruluşuna katılmak suretiyle (kurucu üye) veya sonradan yapılan başvurunun kabulü ile kazanılan bir hukuki statüdür. Derneğe üye olma hakkı, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş olan ayrıca kanunen dernek üyeliğine engel hali bulunmayan gerçek ve tüzel kişilere açıktır.

Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı bölünmez ve devredilmez. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir ve Genel Kurulda bizzat kullanması gereken bir oy hakkı vardır.

Derneğin iki tür üyesi vardır:

a–   Derneğin asil üyeleri: Asil üyeler, derneğe üye olma şartlarına ve ehliyetine sahip olan, derneğe daha önce üye olarak kaydedilmiş iki kişinin tasvibi ile üyeliği yönetim kurulunca kabul edilip tüzükde belirtilen aidatları düzenli ödeyen, seçme ve seçilme hakkına sahip üyelerdir.

b–   Derneğin şeref üyeleri: Varlıkları, dernek için manevi bir değer taşıyan ve sosyal statüsü, kişiliği ya da eserleri ile dernek amacının gerçekleşmesi ve faaliyetlerinden derneğe önemli katkılarda bulunan ve bulunabilecek durumda olan mümtaz kişiler yönetim kurulunca şeref üyeliğine kabul edilebilirler. Bu üyelerin oy hakları yoktur. Ancak istedikleri takdirde aidat verebilirler.

Madde 06. Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma Esasları

A–Derneğe Üye Olma

Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

Dernek tüzüğünün tescilinden sonra; derneğe üye olmak isteyen şahıslar evvelce derneğe üye kaydedilmiş bulunan iki üyenin tasvibini bildiren dilekçe ile yönetim kuruluna müracaat ederler. Yönetim kurulu, üyelik başvurusunu inceleyerek kabul ya da red hususunda karar verir. Karar defterine kaydedilmesi ve neticenin en geç 30 (otuz) gün içinde müracaat sahibine yazı ile bildirilmesi şarttır. Yönetim kurulunun “üye alıp almama özgürlüğü” ne dayanarak verdiği bu tür kararlarına gerekçe göstermesi gerekmez.

B– Üyeliğin Sona Ermesi

(1) Dernekten Çıkma: Her üye istifa hakkına sahiptir ve dernekte kalmaya zorlanamaz. Ayrılmak isteyen üye bir dilekçe ile yönetim kuruluna başvurmak zorundadır.

(2) Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi : Aşağıdaki hallerde üyelik kendiliğinden sona erer:

– Üyenin ölümü veya gaipliği,

– Üye olmak için öngörülen şartların ortadan kalkması

– Derneğin tasfiyesi halinde tasfiye işlemi tamamlanınca.

(3) Dernekten  Çıkarma (İhrac): Aşağıdaki hallerde üye hakkında ihrac kararı verilmesi ile üyelik sona erer:

– Dernek organlarındaki görevleri kötüye kullanma,

– Dernek içi barışı ihlal etme veya derneğe karşı hasmane tavırlar alma,

– Dernek amacını saptırma veya yozlaştırma veya derneğin manevi şahsiyetini sebepsiz yere veya kasten rencide edici davranışlarda bulunmak,

– Derneğin amacını tehlikeye sokma veya işleyişini engelleyecek derecede tartışmacı ve inatçı olma,

– Taahhüt ettiği üyelik aidatını haklı sebep olmaksızın ödememe,

–  Üyeliklerinin devam etmesi yönetim kurulunca uygun görülmeyen üyelerin üyelik kayıtları silinir.

İhraç kararı Onur Kurulunun görüşü alınarak yönetim kurulu tarafından verilir.

Madde 07. Üyelerin Hakları

Her üye aşağıda belirtilen haklardan eşit olarak yararlanır:

– Oy hakkı, şikayet hakkı, yargısal yollara başvurabilme hakkı, dernekten ayrılma hakkı ve eşit işlem görme hakkı gibi “yönetime katılma hakları”,

– Derneğin amacının değiştirilmesi halinde korunma hakkı, dernekten ayrılma hakkı ve eşit işlem görme hakkı gibi “koruma hakları”,

– Derneğin okuma salonları, konferans salonları vs. gibi hizmet ve tesislerden istifadeyi sağlayan “yararlanma hakları”.

Çıkan veya çıkarılan üyeler derneğin malları üzerinde hiçbir hak ileri süremezler. Üyeliğe bağlı yararlanma hakları son bulur. Çıkan veya çıkarılan üye o tarihe kadar kendisine düşen aidatı ödemekle yükümlüdür.

Derneğin çıkarları ile üyenin veya eşinin veya usul veya füruğunun veya civar hısımlarının çıkarlarının çatıştığı durumlarda üye oy hakkına sahip değildir.

Madde 08.Üyelerin Yükümlülükleri

Dernek ile her bir üye arasında; kişisel özgürlük, kamu düzeni ve genel ahlak ile sınırlı ancak derneğe karşı bir mesuliyet doğuran ve diğer üyelere bu konuda bir hak ve yetki vermeyen yükümlülüklerdir. Bunlar:

– Dernek amacını gerçekleştirmeye çalışma, dernek yönetim ve faaliyetine katılma, dernek düzenine uyma ve derneğe sadakat gibi kişisel nitelikli;

– Üyelik aidatı, para ile değerlendirilebilen herhangi bir edim ve hizmetin yerine getirilmesi, dernek giderlerine katılma gibi mali nitelikteki yükümlülüklerdir.

Madde 09.Üyelik Aidatı

Üyelerin, üyeliğe kabulde ödeyecekleri giriş aidatı ve her yıl ödenmesi gereken yıllık aidat, genel kurulda aksi kararlaştırılmadıkça yönetim kurulu tarafından belirlenir.

III. DERNEK ORGANLARI

Madde 10. Dernek Organları

Dernek organları şunlardır:

   (1) Genel Kurul

   (2) Yönetim Kurulu

   (3) Denetleme Kurulu

   (4) Danışma Kurulu

   (5) Onur Kurulu

   (6) Yayın ve Araştırma Kurulu

Bunlardan ilk üçü kanunen zorunlu organlar olup, diğerleri ihtiyari (seçimlik, isteğe bağlı) organlardır.

IV. GENEL KURULA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 11. Genel Kurul

Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır.  Genel Kurul asil üyelerden teşekkül edip iki şekilde toplanır.

a–   Olağan (Mutad) Genel Kurul Toplantısı     

Üç yılda bir Mayıs ayı içerisinde Genel Kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin yarısından bir fazlasının iştiraki ile yapılan toplantıdır.

b–   Olağanüstü (fevkalade) Genel Kurul Toplantısı

Yönetim veya denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı talepleri üzerine, olağan genel kurul toplantı tarihi dışında yapılan toplantılardır. Olağanüstü genel kurul toplantı çağrısı toplantıyı gerektiren sebepler çağıran kurul veya üyelerin talepleri genel kurul üyelerine bildirilmek suretiyle yönetim kurulunca yapılır.

Denetleme kurulunun talebi veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı talebi üzerine yönetim kurulu; genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır.

Madde 12. Genel Kurul Toplantılarına Çağırma Usulü

Yönetim Kurulu Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin isim listesini düzenler ve toplantı gününden en az 15 gün önceden toplantı yeri, günü, saati, gündemini mahalli bir gazetede ilan vermek suretiyle üyelere duyurur. Bu ilanda, ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı yeri, günü, saati de belirtilir. İki toplantı tarihi arasında en az bir hafta süre olmalıdır.

Toplantı herhangi bir sebeple geri bırakılacak olursa geri bırakılma sebepleri belirtilmek suretiyle aynı gazetede ilan edilerek üyelere duyurulur. Geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde toplantının yapılması zorunludur.

Toplantılar birden fazla geri bırakılamaz. Geri bırakılan toplantıların yapılışındaki işlemler, çağrı ve ilan şekilleri aynen ilk toplantının yapılışındaki gibidir.

Madde 13. Toplantı Yeri ve Zamanı

Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılabileceği gibi yönetim kurulunun tespit edeceği başka bir yerde de yapılabilir.Toplantılar, üyelerin bir araya gelmelerine en uygun gün ve saatte yapılacaktır. Herkesin serbest olduğu günler ve saatler hüsnüniyet kaidesi gereği toplantı zamanının tespitinde esas alınır.

Madde 14. Toplantı Nisabı (yeter sayısı)

Genel kurulun ilk toplantısı, tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının huzuru ile yapılır.

İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

Madde 15. Karar Nisabı (yeter sayısı)

Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve derneğin feshine ilişkin kararlarda dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şartıyla mevcut üyelerin 2/3 çoğunluğu ile diğer kararlarda yalın oy çokluğu (yani toplantıya katılanların yarısından bir fazlasının lehte oy kullanması) ile karar verilir.

Madde 16. Toplantının Yapılış Usulü

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Üyeler, salona yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

Gerekli çoğunluk sağlanmış ise, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar katip seçilerek “kongre divanı” (diğer bir deyişle kongre başkanlık divanı veya başkanlık kurulu) teşkil edilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katiplerce kongrenin seyri ile ilgili olarak bir “tutanak” zabıt tutulur ve başkan ile birlikte katiplerce de imzalanarak diğer belgelerle birlikte toplantının sonunda yönetim kuruluna sunulur. Bu tutanakta genel kurul kararları karar oldukları belirtilmek suretiyle kaleme alınırlar.

Madde 17. Toplantıda Görüşülecek Hususlar

Genel Kurul  toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Bu gündemi düzenleme hakkı yönetim kuruluna aittir. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen konular olursa, bunların gündeme alınması zorunludur.

Madde 18. Genel kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır:

(1) Yeni dönemde vazife yapacak yönetim ve denetleme kurullarının seçilmesi

(2)   Kanunen mecburi olmayan (danışma kurulu, onur kurulu, yayın ve araştırma kurulu gibi tüzükte belirtilen veya daha sonra tüzüğe eklenecek bütün diğer) ihtiyari organların, bu tüzük sınırları içerisinde faaliyetlerini düzenlemek şartıyla teşekküllerinin ve çalışma esaslarının tespiti hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

(3)   Tüzükte değişiklikler yapılması,

(4)   Önceki devreye ait yönetim ve denetleme kurulu faaliyet ve hesap raporlarının, bilançolarının tetkik ve ibra edilmesi,

(5)  Derneğe ilgili mevzuat sınırları içerisinde gayrimenkul alım, satım, hibe ve vasiyetlerin takibi ve neticelendirilmesi hususunda yönetim kuruluna genel yetki verilmesi,

(6)   Dernek üyeliği hakkında nihai kararların verilmesi,

(7)   Mecburi ve ihtiyari bütün dernek organlarının gerektiğinde azli

(8)   Derneğin federasyona katılması veya ayrılması hususlarında karar alınması

(9)   Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususlarında karar alınması

(10) Derneğin feshedilmesi

(11)  Bütün dernek işlerinde “en yüksek ve en son şikayet mercii” olarak gerektiğinde bağlayıcı ve nihai kararlar alınması,

(12)  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 19. Oylama

Derneklerde “demokratik düzen ilkesi” uyarınca her üye, oyunu hiçbir baskı sözkonusu olmaksızın, özgürce kullanır.

Genel kurulda oylamalar umumi kaideye uygun olarak “açık oylama” şeklinde yapılır. Zorunlu organlara üye seçilmesi gizli oylama ile olur. Kongrenin yarıdan bir fazlasının teklifi ile oylamanın gizli yapılmasına da karar verilebilir. Bu taktirde dernek mührünü taşıyan oy pusulaları kullanılır ve genel kurulca seçilen 3 kişilik tasnif heyetince, üyelerin huzurunda açık sayım yapılarak oylama neticesi bir tutanakla belirlenir ve kongre başkanlığına bildirilir. Kongre başkanlığınca netice ilan edilir.

Oylanacak husus hakkında birden çok teklif bulunduğu taktirde, oylamaya, en aykırı öneriden başlanır.

V. YÖNETİM KURULU İLE İLGİLİ ESASLAR

Madde 20. Yönetim Kurulunun Teşkili

Yönetim kurulu, beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler genel kurulca gizli oyla seçilirler. Asil üyelerde boşalma olduğu taktirde yedek üyeler (aldıkları oy sayısına göre, şayet seçimlere tek liste halinde gidilmiş ise listedeki sıraya göre) sırasıyla göreve çağırılırlar.

Yönetim kurulu asil üyeleri arasından başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve muhasibini seçer.     Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebi ile yedeklerin göreve getirilmesine rağmen, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından genel kurul “bir ay içinde” toplantıya çağrılır.

Madde 21. Yönetim Kurulunun Görev Süresi ve Azli

Kural olarak yönetim kurulunun görev süresi, üç yıldır (üç yılda bir Mayıs ayı içinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında kongre başkanlık divanının teşekkülüne kadar olan süredir.) Ancak herhangi bir hukuki veya fiili sebeple yönetim kurulunun üzerine düşen işleri yapamaması, aksatması veya genel kurulca sebep gösterilmeksizin doğrudan azli halinde yeni yönetim kurulu seçilir.

Genel kurul, yapacağı olağan veya olağanüstü toplantılarda yönetim kurulunun görev süresinin uzatılması veya kısaltılması hakkında karar verir. Yönetim kurulanı kanuni bir yasak olmadıkça yeniden seçilmeye bir engel yoktur.

Madde 22. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

(1) Yönetim Kurulu derneğin amacı dahilinde ve amacının beraberinde getirdiği tüm hukuki muameleleri yapmaya mezundur. Yönetim kurulu alacağı bir kararla kendi kurul başkanı ile birlikte üyelerinin bir kaçını bu hususta yetkili kılabilir. Tüzük hükümlerine göre derneği yönetir ve temsil eder. Temsil organının, genel ilkelere göre başkalarına temsil yetkisi vermesi hukuki güvenliği sağlaması bakımından mümkündür.

(2) Genel kurulda alınan kararların uygulanması ve derneğin olağan yönetiminin yürütülmesi,

(3) İşletme, bakım, onarım vb. işlerde dernek varlığının yönetimi, üyelere karşı (aidat talebi gibi) dernek haklarının yöneltilmesi; taşınmazların alınıp satılması, hibe ve vasiyetlere ilişkin genel kurul kararlarının icrası,

(4) Bankalarda tasarruf  hesabı ve diğer hesapların açılması ve diğer işlemlerin yürütülmesi,

(5) Derneğin bütçesinin hazırlanması, bilanço ve kesin hesabının çıkarılması, tutulması gerekli defterlerin tutulup saklanması

(6) Genel kurulun gerekli usule uyularak olağan veya olağanüstü toplantıya çağrılması,

(7) Derneğin sona ermesi halinde, tasfiye memurlarının tüzük veya genel kurulca seçilmemiş olması durumunda derneğin tasfiyesine ilişkin işlerin yapılması

(8) Derneğin yetkili organlarına, derneğin iş ve muameleleri hakkında bilgi verilmesi,

(9) Üyelik için yapılan müracaatları en çok otuz gün içinde (üyeliğe kabul veya red olarak) karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazıyla bildirmesi

(10) Disiplin cezalarının infazı,

(11) Genel kurulca yetki verilmesi hakkında bu tüzükte belirtilen dernek içi ihtiyari organlar dışında, dernek amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek bütün diğer ihtiyari organların teşekkülü ve faaliyetlerinin belirlenmesi, gerektiğinde görevlerine son verilmesi,

(12) Görevi sona erdiğinde derneğe ait olan eşyaların geri verilmesi,

(13) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın yönetim kuruluna verdiği diğer işlerin yapılması ve yetkilerinin kullanılması.

Madde 23. Yönetim Kurulunun Toplantı Usulü

Yönetim kurulu en az ayda bir kez, çoğunlukla toplanır ve kararlarını üye mevcudunun çoğunluğu ile alır (yani yönetim kurulunun toplantı nisabında salt çoğunluk; karar nisabında ise nisbi çoğunluk esası uygulanır). Kararlar alınırken lehte ve aleyhte oylar eşit çıkarsa yeniden oylama yapılır.; eşitlik bozulmazsa başkanın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır.

Madde 24. Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

–  Yönetim kurulu, aldığı kararlardan  ve yaptığı uygulamalardan dolayı genel kurula ve üçüncü şahıslara karşı sorumludur.

–  Yönetim kurulu kararlarına karşı mahkemeye başvurulamaz. Kanun veya dernek tüzüğüne aykırı olduğu ileri sürülen bir yönetim kurulu kararı için, önce genel kurula başvurulur. Üyeler genel kurulun bu konuda aldığı karar kanun veya tüzüğe aykırı ise mahkemeye başvurabilir.

–  Yönetim kurulu üyeleri derneğin işlerini özenle yapmak, genel kurula bilgi ve hesap vermek ve yetkisini aşmamakla yükümlüdür. Genel kurulun kanun veya tüzüğe aykırılık nedeniyle iptal edilen kararlarını yerine getirmemelidirler.

Bu gibi durumlarda yönetim kurulu üyeleri, derneğe karşı müteselsilen sorumlu olurlar. Yönetim kurulunun derneğe karşı sorumluluğu on yıllık zaman aşımına tabidir. Genel kurulun yönetim kurulunu sarih veya yıllık rapor ve kesin hesabı kabul suretiyle zımmi olarak ibra etmesi halinde yönetim kurulu sorumluluktan kurtulur.

–  Yönetim kurulu temsil yetkisinin sınırları içinde yapmış olduğu hukuki muamelelerden dolayı doğrudan doğruya sorumlu değildir. Bu sorumluluk derneğe aittir.

Yönetim kurulu üyelerinin haksız fiillerinden dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu ise haksız fiillere ilişkin hükümlere tabidir.

VI. DENETLEME KURULUNA İLİŞKİN ESASLAR

 Madde 25. Denetleme Kurulunun Teşkili ve Görevleri

 Bir dernek içi denetim ve gözetim organı olan denetleme kurulu, genel kurulca seçilmiş, üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

Denetleme kurulu, asil üyeleri arasından başkan ile raportör seçer. Lüzum gördüğü zamanlarda ve altı ayı geçirmemek şartıyla yönetim kurulunun bütün işlemlerini kontrol eder ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.

Denetleme kurulunun görev süresi üç yıl olup yeniden seçilmek caizdir.

Denetleme kurulu:

–  Genel kurul kararlarının zamanında ve genel kurulca tespit olunan şekil ve şartlara uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini,

–  Yönetim kurulu kararları ile harcamalarının, hesap ve bilançosunun ve diğer mali işlemlerinin mevzuata ve bu tüzüğe uygun şekilde tutulup tutulmadığını,

–  Derneğin alacak, hak ve gelirlerinin takip edilerek zamanında tahsilinin sağlanıp sağlanmadığını denetler.

–  Yönetim kurulu üye sayısı eksilmeler sebebiyle yedeklere rağmen üye tam sayısının yarısından aşağı düşmüş ise, bir ay içinde ve gerekli gördüğü diğer hallerde genel kurulu toplantıya çağırır.

Madde 26. Denetleme Kurulu Faaliyetlerinin Niteliği

 Denetleme kurulunun dernek yürütme organını denetimi ve gözetimi, bir iç denetim niteliğindedir.

VII. İHTİYARİ ORGANLARLA İLGİLİ ESASLAR

Madde 27. İhtiyari (seçimlik) Organlar

Derneğin kanuni ve mecburi organları (olan genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu) dışında; “dernek özgürlüğü” ve “derneklerin iç teşkilatlarını diledikleri gibi düzenleyebilme özgürlüğü”nün bir ifadesi olarak, derneğin en üst organı olan genel kurulun vereceği umumi yetki ile yönetim kurulu bu tüzükte belirtilen veya sonradan derneğin amacına ulaşması için gerekli olduğu kanaatine vardığı diğer ihtiyari (seçimlik) organları kurabilir. Bu organlarda vazife vereceği şahısları seçer ve çalışma esaslarını düzenler. Bunların bütün faaliyetlerini her aşamada denetler ve gerektiğinde faaliyetlerine son verir.

İhtiyari organların, yönetim kurulu kararları dahilinde yaptığı her işten doğacak sorumluluk yönetim kuruluna aittir.

Genel kurul ve denetleme kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ihtiyari organlara devredilemez.

Madde 28. Danışma Kurulu

Danışma kurulu en az üç kişiden oluşacaktır. Bu kurulun görevi derneğin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışma ve faaliyetlerin verimliliği için görüş, kültür ve tecrübeleri doğrultusunda yönetim kuruluna ışık tutmaktır.

Bu kurulun üyeleri yapılacak hizmetlerin niteliğinin artırılmasına yardımcı olacaklarını düşünülen öğretim görevlisi, doktor, mühendis, esnaf, avukat ve diğer serbest meslek erbabı arasından yönetim kurulu kararı ile seçilir.

Madde 29. Onur Kurulu

Derneğin amacının bekçisi ve koruyucusu olan bu kurul, derneğin amacına uygun nitelikler taşıyan ve derneğe maddeten ve manen çeşitli yardım ve hizmetlerde bulunan şahıslar arasından yönetim kurulu kararı ile seçilerek oluşturulur.

Onur kurulu en az üç üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeliği bu kurulda görev almaya engel değildir. Onur kurulu bir üye hakkında verilecek olan disiplin cezalarının uygulanmasında da önem taşır ve bu hususlarda yönetim kurulunca her halükarda dikkate alınması gereken görüş bildiriminde bulunur.

Onur kurulu ayrıca dernek amacına uygun olarak yapılacak maddi ve manevi her türlü hukuka uygun yardımların artırılması için çalışmalar yapar. Bu hususta yararı görülebilecek kişilerle irtibat kurarak derneğin amaçları dahilindeki çalışmaların en yüksek düzeye çıkarılmasına yardımcı olur.

Madde 30. Yayın ve Araştırma Kurulu

Yönetim kurulunun faaliyet ve sorumluluk alanı içindeki konularda araştırmalar yapmak, dosyalar hazırlamak ve tekliflerde bulunmak; yönetim kurulunun dernek amaçları dahilinde yayınlanması ve dağıtılmasına karar verdiği her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin hazırlanması fonksiyonunu icra eder.

Bu kurulun üye sayısı ihtiyaca göre yönetim kurulu tarafından tespit ve tayin edilir.

Kurul hazırladığı yazılı, sesli ve görüntülü yayıncılıkla ilgili plan ve programlara danışma kurulu ile şekil verir. Araştırma konularında danışma kurulu ile çalışır.

VIII. İDAREYE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 31. Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilme Mecburiyeti

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 (otuz) gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından İl Dernekler Müdürlüğüne Genel Kurul Sonuç bildirimi verilir.

IX. DERNEK GELİR GİDER VE KAYITLARI İLE İLGİLİ ESASLAR

Madde 32. Dernek Gelirleri

(1) Giriş esnasında alınan giriş aidatı

(2) Yıllık aidat

(3) Bağış ve yardımlar

(4) Kurs, müsamere, gezi, çay vb. gibi sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler.

(5) Mal varlığından elde edilen gelirler.

(6) Mal varlığından yayınlar, temsil, konferans, seminer gibi faaliyetlerde elde edilen gelirler.

(7) Diğer gelirlerdir.

Madde 33. Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek, ihtiyaç duyulması durumunda, her türlü giderlerini karşılamak üzere, Yönetim Kurulu kararı ile  gerçek ve tüzel kişilerden borç alabilir. Borçların geri ödeme tarihleri, borç alma kararını alan Yönetim Kurulunun görev süresinin biteceği tarihten sonraki bir tarih olamaz.

Madde 34. Gelir ve Giderlerde Usul

Dernek gelirleri alında belgesi ile toplanır. Giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi (özel kanunlarda gösterilen daha uzun sürelere ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla) beş yıldır. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, Gider Makbuzu (EK- 13) , Ayni Yardım Teslim Belgesi (EK- 14) gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Alındı belgeleri ve mevzuatta belirtilen diğer makbuz ve belgeler mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin gerekli yerleri geliri tahsil eden yetkili tarafından doldurulur ve imzalanır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Tahsil olan paralar, Yönetim Kurulunun tespit edeceği bankalarda derneğin namına açtırılacak vadeli veya vadesiz hesaba yatırılır. Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında bulundurulacak para miktarı yönetim kurulunca belirlenir.

Madde 35. Dernek Defterleri

Dernek, dernekler mevzuatında belirtilen esaslara göre defter tutar. Yönetim Kurulu  Bilanço Esasına göre defter tutulmasına karar verebilir.  Dernekler mevzuatının defter ve kayıtlara ilişkin hükümlerinde belirtilen defter ve kayıtların tutulması zorunludur.

Ticari işletme açılması durumunda, ticari işletmeler için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

X. DERNEK CEZALARI İLE İLGİLİ ESASLAR

Madde 36. Dernek Cezaları

Üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya derneğin amaç ve faaliyetlerine veya şahsiyetine hangi tür gerekçe ile olursa olsun zarar verilmesi hallerinde; dernekten çıkarılmayı (ihracı) gerektiren hallerde ihmal derecesindeki kusur; diğer hallerde kusur aranmaksızın onur kurulunun görüşü alınarak yönetim kurulunca ağırlık derecesine göre bu maddede belirtilen cezalar verilir ve yerine getirilir.

A– Üyelik yükümlülüklerinin yerine getirmede özensizlik ve gecikme, aidatın temerrüde düşerek ödeme, görev aldığı dernek organlarının veya genel kurulun faaliyetlerine kabul edilebilir önemli bir mazereti olmaksızın geç kalarak katılma, geçici bir süre için dahi olsa dernek amacına ve düzenine aykırı davranış ve tutum içerisinde bulunma hallerinde;

(1) Önce uyarma cezası verilir.
(2) Uyarılmayı gerektiren durumların sayısı birden fazla olur veya daha önce uyarma cezası verilen durum tekrarlanırsa, bu durumda, kınama cezası verilir.

B– Görev aldığı dernek organlarının veya genel kurulun faaliyetlerine kabul edilebilir bir mazereti olmadan katılmama veya geç katılmayı alışkanlık haline getirme veya üyelik aidatını zamanında ödememeyi tekrarlama, dernek mallarına kusurlu olarak zarar verme veya izinsiz olarak maksat dışı kullanmak, derneğin şahsiyetini zedeleyici tavır ve tutum içinde olmak, diğer üyeler ve dernek organlarının çalışmalarını lüzumsuz sert münakaşalarla aksatmak, dernek içi barışı tehlikeye düşürücü gruplaşmalara sebep olma hallerinde:

(1) Durumun ağırlığına göre bir senelik üyelik aidatına kadar para cezası verilir.

C– Bu tüzükte yer alan “dernek üyeliğinin sona ermesi” başlıklı maddenin “dernekten çıkarmayı (ihracı)” düzenleyen hükmündeki ihtimallerden birinin veya birkaçının birlikte gerçekleşmesi halinde;

(1) Kesin olarak dernekten çıkarma (kesin ihraç) cezası verilir.

Madde 37. Ceza Vermede Usul

Cezayı gerektiren hallerden birinin, herhangi bir şekilde dernek organlarınca tespiti halinde ilgili üye onur kurulu veya yönetim kurulu tarafından, suçlandığı eylemin ne olduğunu açıklamak ve savunması alınmak üzere dernek merkezine veya şubesine çağrılır. Kendisine yazılı savunma hakkı tanınır.

Dernek içi yargılamada tanık dinlenebilir. Suçlanan üyenin belgeleri varsa onur kurulu veya yönetim kuruluna sunması için süre verilir. Suçlanan üye, sadece yazılı savunmada bulunabileceği gibi savunma hakkından da vazgeçebilir.

Dernek cezalarına ilişkin karar verebilmek için 2/3 çoğunluk yeterlidir.

XI. DERNEĞİN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR

Madde 38. Derneğin Feshi

A– Genel kurul kararı ile fesih:  Fesih kararı alınabilmesi için dernek üyelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantıda toplantı nisabı aranmaz. Fesih kararının, mevcut üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınması gereklidir.

Madde 39. Tasfiye

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. Önce derneğin borçları ödenir, derneğin alacakları var ise bunlar tahsil edilir.

Derneğin mal ve para varlıklarının tasfiyesinde esas kaide Genel Kurul kararı ile, şayet Genel Kurul toplanamıyorsa Yönetim Kurulu kararı ile aynı doğrultuda çalışan dernek veya vakıflara devredilmesidir.

XII. MUHTELİF HÜKÜMLER

Madde 40. Tüzük Değişikliği

Olağan veya olağanüstü kongrelerde ve daha önceden gündeme alınmak veya kongreye iştirak eden üyelerden 1/10’unun teklifi suretiyle kongre esnasında gündeme dahil edilmek şartıyla tüzükte yer alan hususların değiştirilmesi mümkündür.

Tüzük değişikliklerde karar nisabı kongreye iştirak eden üyelerin 2/3 çoğunluğu ile derneğin amacının değiştirilmesine yönelik tekliflerin, üyelerin oy birliği ile karara bağlanması şarttır. Derneğin amacının değil de amacına ulaştıracak araçların değiştirilmesi ve amacına ulaşabilmesi için bir yardım sandığı kurması veya dernek teşkilatındaki değişiklikler veya ad değişiklikleri veya derneğin amacına hizmet edecek iş çevresinin genişletilmesi veya aynı amacı izleyen başka bir dernekle birleşmek gibi teklifler 2/3 çoğunlukla karara bağlanabilir.

Dernek amacının değiştirilmesine yönelik karara razı olmayan üye, genel kurul kararının iptali için mahkemeye başvurabilir.

Madde 41. İç Denetim

Yönetim kurulunun her türlü faaliyetleri ve hesapları tüzükte belirtildiği şekilde denetleme kurulunca incelenir. Derneğin gayesine uygun olarak işleteceği her türlü tesisler ve bu tesislerde çalıştırılacak personelin yönetim ve denetim yetkisi yönetim kuruluna aittir.

Madde 42. Tesisler Açılması

Derneğin amacını gerçekleştirmek için bu tüzükte belirtilen faaliyetlerden yurt, pansiyon, misafirhane, okul vb. tesislerin açılması ilgili hukuki mevzuat gereğince alınması gereken izinlerden sonra mümkündür.

Madde 43. Derneğin Kurucuları

           Adı Soyadı                         Mesleği         Tabiiyeti            İkametgahı                                                  

1–       Hasan Özkabak                Kuyumcu            T.C.                  M. K. Paşa Mh. Cami Sk. 115/2 Avcılar/İst.

2–       Özkan Yılmaz                    Serbest               T.C.                  Üniversite Mh.Hilal Sk. 18 Avcılar/İst.

3–       Mehmet Baran                  Emekli                T.C.                  Saadetdere Mh. Tonguçbaba Sk. 8 Esenyurt/İst.

4–       Kamil Sözer                        İşçi                      T.C.                  M.K. Paşa Mh. Çetin Sk. 47 Avcılar /İst.

5–       Sedat Özbek                       İşçi                      T.C.                  Üniversite Mh.Hilal Sk. 34 Avcılar/İst.

6–       M. Emin Hanecioğlu         Serbest               T.C.                  M.K. Paşa Mh.Ümit Sk. 122 Avcılar/İst.

7–       Naci Güçlü                          Turizmci             T.C.                  M.K. Paşa Mh.Lale Sk. 144 Avcılar/İst.

8–       Ramazan Akkoyun            Serbest               T.C.                  M. K. Paşa Mh.Kayabaşı Sk. 17 Avcılar/İst.

9–       Yüksel Sebirli                     Serbest               T.C.                  M.K. Paşa Mh. Mutlu Sk. 19 Avcılar/İst.

Bir cevap yazın